1 ली 2 री 3 री 4 थी 5 वी 6 वी 7 वी 8 वी 9 वी 10 वी
आकारिक चाचणी 1 स्कॉलरशिप Online Test संकलित चाचणी 1 आकारिक चाचणी 2 निकाल प्रणाली संकलित चाचणी 2 नवोदय परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF NMMS प्रश्नपत्रिका pdf 5वी-8वी शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नसंच PDF 10 वी बोर्ड परीक्षा IMP टिप्स-नोट्स सर्व विषय मूल्यमापन योजना वार्षिक घटक नियोजन 2023-24
Type Here to Get Search Results !

वर्णनात्मक नोंदी | Varnanatmak Nondi pdf

Varnanatmak Nondi pdf आकारिक मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी | वर्णनात्मक नोंदी | इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | भाषा | मराठी | हिंदी | इंग्रजी | गणित | विज्ञान | सामजिक शास्रे | परिसर अभ्यास | इतिहास | भूगोल | कला | कार्यानुभव | आरोग्य व शारीरिक शिक्षण | सर्व विषय | विषयनिहाय | pdf | आकारिक मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी | वर्णनात्मक नोंदी | इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | भाषा | मराठी | हिंदी | इंग्रजी | गणित | विज्ञान | सामजिक शास्रे | परिसर अभ्यास | इतिहास | भूगोल | कला | कार्यानुभव | आरोग्य व शारीरिक शिक्षण | सर्व विषय | विषयनिहाय | pdf | download | akarik mulyamapan nondi marathi,आकारिक मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी,आकारिक मूल्यमापन नोंदी विशेष प्रगती,आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf,

आकारिक मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी | Varnanatmak Nondi pdf

Varnanatmak Nondi pdf
आकारिक मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी  Varnanatmak Nondi pdf

वर्णनात्मक नोंदी | Varnanatmak Nondi

नमस्कार शिक्षक मित्रहो इ. 1 ली ते इ. 8 वी या वर्गांचा निकाल तयार करताना तसेच आपल्याला मुलांच्या प्रगतीपुस्तकावर लिहिण्यासाठी आकारिक मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी | Formative assessment descriptive records ची आवश्यकता असते भाषा | मराठी | हिंदी | इंग्रजी | गणित | विज्ञान | सामजिक शास्रे | परिसर अभ्यास | इतिहास | भूगोल | कला | कार्यानुभव | आरोग्य व शारीरिक शिक्षण | सर्व विषय | विषयनिहाय | विषयांचे जसे की संकलित मूल्यमापन आकारिक मूल्यमापन यासंदर्भातील सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन नोंदी आपल्याला नोंदवहीत तसेच प्रगतीपुस्तकावर द्याव्या लागतात या सर्व नोंदी आपणाकरिता संदर्भ हेतू उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ साली भारतात लागू करण्यात आला. याच कायद्यांतर्गत २००९-१० या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्रातील राज्यातील सर्व शाळांत इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती लागू करण्यात आली. 

विद्यार्थ्यांचे 'सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन' करणे या संकल्पनेचा शब्दश: अर्थ मुलांचे सतत व सर्व अंगाने होणारे मूल्यमापन. यात प्रामुख्याने दोन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे- आकारिक मूल्यमापन व संकलित मूल्यमापन. आकारिक मूल्यमापन म्हणजे विद्यार्थी  प्रत्यक्ष आकार घेताना (शिकताना) करावयाचे मूल्यमापन तर संकलित मूल्यमापन म्हणजे सत्राच्या शेवटी केलेली विद्यार्थ्याच्या संपादणुकीची पडताळणी!

💢आकारिक मूल्यमापन (Formative Evaluation)

(विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्व आकार घेत असताना नियमितपणे करावयाचे मूल्यमापन)

सर्व शिक्षकांनी साधने तंत्र उपयोगात आणून वर्गपातळीवर विद्याथ्यांचे आकारिक मूल्यमापन करावे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या त्या संबंधीच्या आवश्यक नोंदी ठेवाव्यात. सातत्यपूर्ण आकारिक मूल्यमापनात अभ्यासक्रमात दिलेल्या निकषांनुसार विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व घडते किंवा नाही, याची नियमितपणे पडताळणी करणारे मूल्यमापन, वर्षभर अध्ययन-अध्यापनप्रक्रिया सुरू असतांना केले जाणारे मूल्यमापन, अध्ययनातील प्रत्येक उद्दिष्ट साध्य करण्यापूर्वीच्या प्रक्रियेची पडताळणी करणारे मूल्यमापन इत्यादी आकारिक मूल्यमापन होय. विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्व आकार घेत आसतना नियमितपणे करावयाचे मूल्यमापन. यात खालील साधन तंत्रांचा वापर केला जातो.

 1. दैनंदिन निरीक्षण
 2. तोंडीकाम ( प्रश्नोत्तरे, प्रकट वाचन, भाषण संभाषण, गटचर्चा, मुलाखत इत्यादी. )
 3. प्रात्यक्षिक / प्रयोग
 4. उपक्रम / कृती
 5. प्रकल्प
 6. चाचणी
 7. स्वाध्याय
 8. इतर : ( प्रश्नावली, सहाध्यायी मूल्यमापन, स्वयं मूल्यमापन, गटकार्य इ. )

या मूल्यमापनप्रक्रियेसाठी दैनंदिन निरीक्षण, स्वाध्याय (कथा, निबंध, अहवाल, वर्ण, पत्र, संवाद, एखाद्या विषयाची माहिती इत्यादींचे लेखन करणे.), तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक कार्ये, कृतियुक्त कार्ये, प्रयोगात्मक कार्ये, प्रकल्प, प्रश्नावली, सहाध्यायी मूल्यमापन, स्वयंमूल्यमापन, चाचणी (कोणत्याही वेळापत्रकाशिवाय आणि कोणतीही पूर्व कल्पना न देता अल्प कालावधीत घेण्यात येणारी अनौपचारिक स्वरूपाची लेखी चाचणी), स्वयं-अध्ययनाद्वारे वैयक्तिक व गटांत शैक्षणिक उपक्रम राबविणे इत्यादी साधन-तंत्रांचा वापर करावा लागतो.

💢संकलित मूल्यमापन तोंडी/ प्रात्यक्षिक , लेखी 

ठाराविक काळानंतर एकञित स्वरूपात करावयाच्या मूल्यमापनाला संकलित मुल्यमापन असे म्हणतात. विशिष्ट कालावधी झाल्यानंतर असे मूल्यमापन केले जाते. जसे प्रथम सञाच्या अखेरीस पहिले संकलित मुल्यमापन करावे.  व द्वितीय सञाच्या अखेरीस दुसरे संकलित मूल्यमापन करण्यात यावे. संकलित मुल्यमापनात विषयांच्या उद्दिष्टानुसार लेखी, तोंडी प्रात्यक्षिक प्रश्नाचा समावेश करावा..

नोंदीबाबत सूचना :

 • प्रत्येक विदयार्थ्यांच्या प्रत्येक विषयातील प्रगतीच्या नोंदी सत्रनिहाय कराव्यात.
 • प्रत्येक सत्रासाठी, प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी किमान दोन पृष्ठे वापरावीत..
 • विषयाच्या प्रगती संदर्भातील नोंदी करताना त्या विषयासाठी जी साधन-तंत्रे निवडलीआहेत ती लक्षात घेऊन नोंदी कराव्यात.

जसे कला विषयासाठी प्रात्यक्षिक / प्रयोग, उपक्रम /कृती, दैनंदिन निरीक्षण, : तोंडीकाम ही साधन-तंत्रे निवडली तर कला विषयातील प्रतिसादाच्या नोंदी साधन तंत्रनिहाय कराव्यात म्हणजे कला विषयाचे प्रात्यक्षिक करताना उल्लेखनीय काय आढळून आले, विदयार्थ्यांच्या अडचणी कोणत्या ?कला विषयाचे उपक्रमातील सहभागाचे स्वरूप, नावीन्य कसे आहे? दैनंदिन निरीक्षणातून कोणते गुण दिसून येतात कृतीतील नावीन्य, स्वतःच्या कल्पकतेचा वापर, उपलब्ध साधनांचा वापर करून कृती पूर्ण करण्याची धडपड इत्यादी. तोंडी कामातून कल्पना कशी सुचली ? कृती करताना कोणत्या अडचणी आल्या, त्यावर मार्ग कसा काढला? कोणकोणत्या कृती कोणत्या क्रमाने केल्या? इत्यादी.

 • विद्यायांची उल्लेखनीय प्रगती आणि अध्ययनातील त्रुटी, अडचणींच्या नोंदी कराव्यात.
 • विदयार्थ्यांच्या उल्लेखनीय प्रगतीची दखल घेऊन जाहीर शाबासकी दयावी.
 • नोंदीचे संकलन व वर्गवारीवरून वर्गात एकत्रित मार्गदर्शन / गटात कार्य/वैयक्तिक मार्गदर्शन / स्वाध्याय, सराव अशा स्वरूपात अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करून विद्यार्थ्याच्या अध्ययनातील त्रुटी, अडचणी दूर कराव्यात.

खालीलप्रमाणे इयत्तेनुसार काही सर्वसाधारण नमुना वर्णनात्मक नोंदी दिलेल्या आहे. त्या फक्त मार्गदर्शक आहेत. शिक्षकांनी प्रत्यक्ष दैनंदिन निरीक्षणाच्या आधारे नोंदी कराव्यात.वर्णनात्मक नोंदी विषय - सुधारणा आवश्यक

सुधारणा आवश्यक नोंदी :-👇

1) नियमित अभ्यासाची सवय लावावी.
2) दैनंदीन उपस्थितीकडे लक्ष द्यावे.
3) गणिती क्रियाचा सराव करा.
4) इंग्रजी शब्दसंग्रह वाढविणे.
5) स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करावे.
6) शुद्धलेखनाकडे लक्ष द्यावे.
7) उदाहरणे सोडविण्याचा सराव करावा.
8) भाषा विषयात प्रगती करावी.
9) अक्षर वळणदार काढावे.
10) गणितातील मांडणी योग्य करावी.
11) परिपाठात सहभाग घ्यावा.
12) शुद्धलेखनामध्ये प्रगती करावे.
13) खेळात सहभागी व्हावे.
14) प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करावे.
15) वाचन व लेखनात सुधारणा करावी.
16) अक्षर सुधारणे आवश्यक.
17) स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करावे.
18) शालेय परिपाठात सहभाग असावा.
19) उपक्रमामध्ये  सहभाग असावा.
20) लेखनातील चुका टाळाव्या.
21) नियमित शुद्धलेखन लिहावे
22) वाचन, लेखनाकडे लक्ष द्यावे.
23) गटकार्यात सहभाग वाढवावे.
24) गणितीक्रियाकडे लक्ष द्यावे.
25) हस्ताक्षरात सुधारणा करावी.
26) विज्ञान प्रयोगात सहभाग असावा.
27) इंग्रजी वाचन व लेखन सुधारावे.
28) शैक्षणिक चित्राचा संग्रह करावा.
29) गणित सूत्राचे पाठांतर करावे.
30) नकाशा वाचनाचा सराव करावा.
31) हिंदी भाषेचा उपयोग करावे.
32) संवाद कौशल्य आत्मसात करावे.
33) शालेय उपक्रमात सहभाग घ्यावा.
34) गुणाकारात मांडणी योग्य करावी.
35) अभ्यासात सातत्य असावे.
36) अवांतर वाचन करावे.
37) इंग्रजी शब्दांचे पाठांतर करावे.
38) बेरजेत हातच्याकडे लक्ष द्यावे.
39) शब्दसंग्रह करावा.
40) विज्ञानाचे प्रयोग करून पहावे.
41) वर्तमानपत्राचे नियमित वाचन करावे.
42) गटचर्चेत सहभाग घ्यावा.
43) चित्रकलेचा छंद जोपासावा.
44) संगणकाचा वापर करावा.
45) प्रयोगामध्ये कृतीशील सहभाग असावा.
46) गणित विषयाकडे लक्ष द्यावे.
47) अवांतर पुस्तकाचे वाचन करावे.
48) संवाद कौशल्य वाढवावे.
49) जोडाक्षर वाचनाचा सराव करावा.
50) नियमित उपस्थित राहावे.

वर्णनात्मक नोंदी विषय - विशेष प्रगती आवड व छंद

1) गणितातील उदाहरणे अचूक सोडविते.
2) प्रयोगाची मांडणी व्यवस्थित करतो.
3) सुविचार व बोधकथा संग्रह करतो.
4) हिंदीतून पत्र लिहितो.
5) परिपाठात सहभाग घेते.
6) इंग्रजी शब्दांचा उच्चार स्पष्ट करते.
7) ऐतिहासिक माहिती मिळवतो.
8) चित्रकलेत विशेष प्रगती.
9) दैनंदीन व्यवहारात ज्ञानाचा उपयोग करतो.
10) समानार्थी शब्दांचा संग्रह करतो.
11) दिलेले काम वेळेवर पूर्ण करतो.
12) प्रयोगाची मांडणी अचूक करतो.
13) चित्रे छान काढतो व रंगवतो.
14) उपक्रमामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेते.
15) प्रयोगवहीत आकृत्या छान काढते.
16) गणितातील क्रिया अचूक करतो.
17) गृहपाठ वेळेत पूर्ण करतो.
18) स्वाध्यायपुस्तिका स्वत: पूर्ण करतो
19) वाचन स्पष्ट व शुद्ध करतो
20) दररोज शाळेत उपस्थित राहतो
21) वेळेवर अभ्यास पूर्ण करतो.
22) शिक्षकाविषयी आदर बाळगतो
23) शालेय उपक्रमात सहभाग घेतो.
24) अभ्यासात नियमितता आहे
25) वर्गात लक्ष देवून ऐकतो
26) प्रश्नांची उत्तरे विचारपूर्वक व अचूक  देतो
27) गटकार्यात व परिपाठात उस्फूर्त सहभाग घेतो
28) अभ्यासात सातत्य आहे
29) अक्षर वळणदार काढण्याचा प्रयत्न करतो.
30) सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभाग घेतो
31) प्रयोगाचे निरीक्षण लक्षपूर्वक करतो.
32) कविता पाठांतर करतो, सुरात गातो.
33) स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो
34) खेळण्यात विशेष प्रगती
35) Activity मध्ये सहभाग घेतो
36) सर्व विषयाचा अभ्यास उत्तम
37) विविध प्रकारची चित्रे काढते.
38) व्यवहार ज्ञान चांगले आहे
39) अभ्यासात सातत्य आहे.
40) इंग्रजी शब्दाचा उच्चार शुद्ध करतो
41) शालेय शिस्त आत्मसात करतो
42) खेळ उत्तम प्रकारे खेळते.
43) इंग्रजी हिंदी वाचन सराव करावा.
44) शाळा बाह्य परीक्षेत सहभाग
45) सांस्कृतिक कार्यात सहभागी होते.
46) कोणत्याही खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो.
47) उपक्रम व स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो
48) वर्गात नियमित हजर असतो.
49) वर्गात क्रियाशील असते.
50) वाचन स्पष्ट व अचूक करतो
51) चित्राचे निरीक्षण करतो व वर्णन सांगतो.
52) स्वाध्याय स्वत: समजून सोडवितो
53) शाळेत नियमित उपस्थित राहतो
54) वाचन स्पष्ट उच्चारात करतो
55) शब्दांचे वाचन स्पष्ट करतो
56) संभाषणात हिंदी भाषेचा वापर करतो.
57) शालेय उपक्रमात सहभाग घेते
58) स्वाध्याय वेळेवर पूर्ण करते
59) कार्यानुभवातील वस्तू बनवितो
60) तोंडी प्रश्नांची उत्तरे सांगतो.
61) नियमित शुद्धलेखन करतो.
62) क्रीडा स्पर्धेत सहभाग घेते
63) मुहावर्‍याचा वाक्यात उपयोग करते
64) प्रयोगाची कृती अचूक करते
65) आकृत्या सुबक काढते
66) वर्गाचे नेतृत्व चांगल्याप्रकारे करतो
67) वर्तमान पत्राची कात्रणे संग्रहीत करते.
68) विविध खेळ प्रकारात भाग घेतो.
69) दिलेला अभ्यास वेळेत पूर्ण करते.


वर्णनात्मक नोंदी विषय - व्यक्तिमत्व गुणविशेष नोंदी

1) गटात काम करताना सोबत्याची मते जाणून घेतो.
2) उपक्रमामध्ये कृतीशील सहभाग घेतो.
3) शाळेत येण्यात आनंद वाटतो
4) गृहपाठ आवडीने करतो.
5) खूप प्रश्न विचारतो.
6) कोणतेही काम वेळेच्या वेळी पूर्ण करतो.
7) शिक्षकाविषयी आदर बाळगतो.
8) शिक्षकाच्या आज्ञेचे पालन करतो.
9) स्वत:च्या आवडी - निवडी बाबत स्पष्टता आहे.
10) धाडसी वृत्ती दिसून येते.
11) नवनवीन गोष्टी शिकायला  आवडतात.
12) भेदभाव न करता सर्वामध्ये मिसळतो.
13) कोणतेही काम एकाग्रतेने करतो.
14) आत्मविश्वासाने काम करतो
15) इतरापेक्षा वेगळ्या कल्पना/विचार करतो.
16) उपक्रमामध्ये कृतीशील सहभाग घेतो.
17) शाळेत येण्यात आनंद वाटतो
18) गृहपाठ आवडीने करतो.
19) वर्ग, शाळा ,परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो.
20) इतराशी नम्रपणे वागतो.
21) आपली मते मुद्देसुद,थोडक्यात मांडतो.
22) आपली मते ठामपणे मांडतो.
23) मित्रांना गरजेनुरूप सहकार्य करतो.
24) मित्रांच्या सुखदु:खामध्ये सहभागी होतो.
25) शाळेच्या नियमाचे पालन करतो.
26) नवीन गोष्ट समजून घेण्याची 27) जिज्ञासा दाखवतो.
28) इतरापेक्षा वेगळ्या कल्पना/विचार करतो.
29) भेदभाव न करता सर्वामध्ये मिसळतो.
30) नवनवीन गोष्टी शिकायला  आवडतात.
31) खूप प्रश्न विचारतो.
32) कोणतेही काम वेळेच्या वेळी पूर्ण करतो.
33) जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे पुढाकार घेऊन काम करतो.
34) वैयक्तिक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो.
35) स्वत:ची चूक मोकळेपणाने मान्य करतो.
36) शिक्षकाच्या आज्ञेचे पालन करतो.
37) स्वत:च्या आवडी - निवडी बाबत स्पष्टता आहे.
38) धाडसी वृत्ती दिसून येते.
39) वर्ग, शाळा ,परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो.
40) आपली मते मुद्देसुद,थोडक्यात मांडतो.
41) आपली मते ठामपणे मांडतो.
42) कोणतेही काम एकाग्रतेने करतो.
43) आत्मविश्वासाने काम करतो.
44) मित्रांना गरजेनुरूप सहकार्य करतो.
45) जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे पुढाकार घेऊन काम करतो.
46) मित्रांच्या सुखदु:खामध्ये सहभागी होतो.
47) शाळेच्या नियमाचे पालन करतो.
48) नवीन गोष्ट समजून घेण्याची जिज्ञासा दाखवतो.
49) इतराशी नम्रपणे वागतो.
50) वैयक्तिक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो.
51) स्वत:ची चूक मोकळेपणाने मान्य करतो.मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी 
विषय -   मराठी

) दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कविता तालासुरात गायन करतो.

२) अभ्यास वर्गकार्य दिलेल्या वेळात पूर्ण करतो.

) दिलेल्या पाठ्य घटकाचे प्रकट वाचन करतो. 

४) दिलेल्या सूचनेप्रमाणे पाठ्यांशाचे लेखन करतो.

५) शाळेतील व वर्गातील विविध उपक्रमात सहभागी होतो.

६) प्रश्नांची योग्य, समर्पक उत्तरे देतो.

७) बोलण्याच्या सुंदर शैली प्रभाव पाडतो. 

८) स्वतःच्या कथा सुंदररित्या सांगतो.

९) बोलताना धीटपणे व नैसर्गिकपणे बोलतो.

1०) परिपाठाला कथा सुंदररित्या सांगतो.

११) सहशालेय उपक्रमात नेहमी सहभाग घेतो.

१२) विषया अनुषंगाने प्रश्न तयार करतो व विचारतो.

१३) सुचवलेल्या कडव्याचे अर्थ स्पष्ट करतो. 

१४) विषया अनुषंगाने नाट्यीकरण करतो.

१५) निबंध लिहिताना आकलन शक्तीचा वापर करतो

१६) प्रश्नांची योग्य, समर्पक उत्तरे देतो.

१७) बोलण्याच्या सुंदर शैली प्रभाव पाडतो. 

१८) स्वतःच्या कथा सुंदररित्या सांगतो.

१९) बोलताना धीटपणे व नैसर्गिकपणे बोलतो.

२०) परिपाठाला कथा सुंदररित्या सांगतो.

२१) भाषण करताना अगदी सहजपणे बोलतो.

२२) स्वतः छोट्या छोट्या कथा तयार करतो. 

२३) बोलताना योग्य वयाप्रमाणे संबोधन करतो.

२४) स्वतःचे अनुभव श्रवणीय भाषेत सांगतो.

२५) स्वताच्या गरजा योग्य भाषेत सांगतो.

२६) संवाद,कथा,गाणे,मजकूर लक्षपूर्वक ऐकतो.

२७) कवितेच्या ओळी ऐकतो व लगेचच पूर्ण करतो.

२८) प्रश्नांची उत्तरे स्वतःच्या भाषेत अचूक देतो.

२९) सूचना लक्षपूर्वक ऐकतो व पालन करतो.

३०) सुचवलेली कथा सुंदर प्रकारे सादर करतो.

३१) निबंध लेखन सुंदर करतो. 

३२) सुचवलेला मजकूर पाहून सुंदर अक्षरात लिहितो.

३३) लेखन अस्खलिखीत व अचूक करतो. 

३४) मजकूर लक्षपूर्वक ऐकतो व अचूक लिहितो.

३५ पत्रलेखन मायानानुरूप करतो. 

३६) दिलेले चित्र पाहून योग्य भाषा शैलीत वर्णन करतो.

३७) कवितांचे गायन चालीत सुंदर करतो. 

३८) सुचवलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कथा तयार करतो.

३९) दिलेल्या विषयावर समर्पकपणे बोलतो. 

४०) इतरांचे मत लक्षपूर्वक ऐकतो.

४१) स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो.

४२) शब्द व वाक्य योग्य व स्पष्ट आवाजात म्हणतो.

४३) सुचवलेले गीत, कविता अगदी ताला-सुरात म्हणतो.

४४) शालेय परिपाठात नेहमी सहभाग नोंदवतो.

४५) पत्रलेखनाचे नियम जाणून लेखन करतो.

४६) भाषेच्या वापरत व्याकरणाचा उपयोग करतो.

४७) चित्र पाहून प्रश्न तयार करतो व लिहितो. 

४८) दिलेला स्वाध्याय व वर्गकार्य वेळेत पूर्ण करतो.

४९) वाचन लेखन करताना मिञाला मदत करतो.

५०) भाषा वाचन लेखन व सादकीकरण चांगले करतो.

 मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी 
विषय -  
हिंदी

1) छोटी कहानिया सुंदर तरीके से सुनाता है |

2) हमेशा सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है।

3) मातृभाषा का हिंदी में अनुवाद करता है |

4) कथा सुनकर प्रश्न के सहीउत्तर देता है।

5) समानार्थी  विरुद्धार्थी शब्द का लेखन करता है |

6) विषय के भाग को हिंदी में व्यक्त करता है|

7) हिंदी परिच्छेद पढकर सरांश मातृभाषा में बताता है।

8) गद्य के भाग को हिंदी में व्यक्त करता है|

9) हिंदी वाक्य का अर्थ मातृ भाषा में बताता है |

10) अपनी पसंद की कविता सुंदर तरीके से सादर करता है। 

11) हिंदी में सरळ वार्तालाप करता है |

12) उपक्रममें पूर्ण रूप से सहभाग लेता है |

13) नित्य अनुभवों को हिंदी मे विषद करता है |

14) प्रकल्प की रचना बहोत ही आकर्षक तरीके से करता है |

15) हिंदी प्रती अभिरुची दिखाता है|

16) हिंदी मातृभाषा के विभिन्न ध्वनियों को समझता है |

17) स्वाध्याय ध्यानपूर्वक और सहजता से पूर्ण करता है |

18) हिंदी के विभिन्न ध्वनियों को समझता है।

19) प्रकल्प समय में पूर्ण करता है |

20) हिंदी वर्ण का सही तरिकी से उच्चारण करता है |

21) गीत सुनकर प्रश्न के सही उत्तर देता है। |

22) हिंदी साहित्य पढता है।

23) संभाषण सुनकर प्रश्न के सही उत्तर देता है |

24) हिंदी में शुभेच्छा संदेश देता है।

25) सूचना समझकर आवश्यक कृती करता है |

26) हिंदी में पत्र लेखन करता है |

27) दिए हुये चित्र एव घटना सुयोग्य क्रम से लगाता है।

28) हिंदी वर्णाक्षरों का सही तरीके से लेखन करता है।

29) प्रतिज्ञा हिंदी में सुनाता है। 

30) कविता समुचित हावभाव से सादर करता है |

31) स्वयं के बारे में हिंदी में बातचीत करता है।

32) पाठ्यांश का योग्य रूप से लेखन करता है। |

33) हिंदी मुहावरों का अर्थ समझकर बताता है |

34) पाठ्यांश का सुयोग्य, सुंदर अनुलेखन करता है |

35) परिच्छेद सुनकर सहजतापूर्वक लेखन करता है।

36) हिंदी कविताए पढता , सुनाता है| 

37) विषय अनुसार खुद की भाषा में लेखन करता है।.

38) अपने भावनओं को हिंदी में व्यक्त करता है।

39) विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है|

40) शब्द एवं वाक्य सुनकर दोहराता है | 

41) हिंदी वार्तालाप सुनकर खुद वार्तालाप करता है|

42) चित्र देखकर स्वयं की शैलीमें लेखन करता है। 

43) अपनी जरूरी चीजों के नाम हिंदी में बताता है।

44) चित्र देखकर चित्र प्रती जानकारी लेखन करता है

45) समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है |

46) शब्द एवं वाक्य का उच्चारण सही करता है |

47) दिए गये उपक्रम में प्रत्यक्ष सहभाग लेता है|

48) परिच्छेद सुनकर प्रश्न के सही उत्तर देता है|

49) दिए गये उपक्रम में पूर्ण रूप से सहभाग लेता है।

50) काव्य पंक्ति सुनकर कविता पूर्ण करता है |

मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी 
विषय -  
इंग्रजी

1. Students listen carefully.

2. He reads aloud and carefully.

3. He speaks in English.

4. He write down new words.

5. He participates in chatting hour.

6. He tries to use new words we learnt.

7. He reads poem in rhyme.

8. He tries to make new sentences.

9. He is able to ask questions in English.

10. He is able to respond on questions in English.

11.He can express his feelings.

12. He participates in discussion.

13 He tries to use idioms’ and proverbs.

14. He is able to deliver speech in English.

15. He speaks politely in English.

16. He can express his experiences in English.

17. He can speak on given topic.

18. He uses various describing words.

19. He can speak boldly and confidently.

20. He takes participation in every activity.

21. He encourages other students to speak in English.

22. He can describe any event.

23. He is popular due to speaking English.

24. He frames simple questions in English.

25. He frames meaningful sentences.

26. Translates sentences from English to mother tongue.

27. He picks rhyming words from poem.

28. He is able to tell story in English.

29. He describes his imagination.

30. He prepares invitation cards.

31. Sing rhyme in tone.

32 . Makes different messages.

33. Takes part in conversation.

34. Follow instructions and act.

35. Answer properly for every question.

36. He is able to tell story using his own words.

37 He give a simple instruction.

38. He encourages learner to recite rhymes.

39. He encourages learner to recite rhymes.

40. He encourages learner to listen carefully.

41. He learn to speak about themselves.

42. He present model of simple question.

43. He sings rhymes with action. 

44. He completes the given project.

45.He sing rhyme in tone.

46. Takes part in conversation with act.

47. Listen and write the passage.

48. Makes action according to suggestions.

49. Completes the given projects.

50. Guide to other students.

मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी 
विषय -  
गणित

1. सांख्यांची तुलना अचूकपणे करतो.

2. संख्यावरील क्रिया जलद व सफाईने करतो.

3. संख्यातील संख्येची स्थान व किंमत सांगतो.

4. विविध आकृत्या जलद गतीने काढतो.

5. आकृत्यांची नावे सांगतो.ते. व आकृत्या काढतो.

6. संख्या लेखन अचूक व जलदपणे करतो.

7. स्वतःयोग्य व अचूक गणिती उदा. तयार करतो.

8. उदाहरण सोडवल्यानंतर पडताळा घेतो.

9. गणिती स्वाध्याय स्वतःच्या शैलीने सोडवतो. 

10. गणिताचेव्यावहारिक जीवनात उपयोग सांगतो.

11. गणिती क्रिया जलदपणे करतो.

12. गणिती क्रिया करताना इतरांना समजावून सांगतो. 

13. गणित विषयाची विशेष आवड आहे. 

14. संख्येचावर्गस्वतःतयार करतो.

15. उदाहरण सोडवताना सूत्रांचा वापर करतो.

16. उदाहरण सोडवताना सूत्रांचा वापर करतो.

17. सोडवलेल्या उदाहरणाची पडताळणी करतो. 

18. स्वतः उदाहरण तयार करून सोडवतो.

19. विविध गणिती संकल्पनास्पष्टकरतो.

20.दिलेली तोंडी उदाहरण पटकन सोडवतो.

21. विविध गणितीसूत्रेतोंडपाठआहे.

22. पाढे पाठांतर अचूकप्रकारेकरतो.

23. भौमितिक आकृत्या आकर्षकपणे काढतो.

24. चाचणीत दिलेली उदाहरणे अचूक सोडवतो.

25. आलेख वहीचा वापर योग्य प्रकारे करतो. 

26. गणिती आलेख सुरेख प्रकारे काढतो.

27. स्वाध्याय पुस्तिका वेळेत पूर्ण करतो.

28. स्वाध्याय पुस्तिका स्वतः मदत न घेता पूर्ण करतो.

29. विविध स्पर्धा परीक्षेत सहभागी होतो. 

30. उदाहरण स्वतःतयार करून सोडवतो.

31. पाढे अचूक स्पष्टउ च्चारात म्हणून दाखवतो.

32. शाब्दिक उदाहरण तोंडी सोडवतो. 

33. नमुना प्रश्नपत्रिका सोडवतो.  

34.गणिती सूत्रांचे पाठांतर करतो. 

35. वर्गकार्यात सक्रिय भाग घेतो.

36. उदा. पाहतो व त्याच्या पायऱ्या अचूक सांगतो.

37. तोंडी उदा.अचूक व जलदपणे सोडवतो. 

38. विविध गणितीय संकल्पना समजून सांगतो.

39. आकृत्या प्रमाणबद्ध व अचूकतेने काढतो.

40. संख्या लेखन अचूक व जलदपणे करतो.

41. संख्या कशा तयार होतात हे स्पष्ट करतो. 

42. सुचविलेले पाढे अत्यंत सफाईने व जलद म्हणतो. 

43. गुणाकारकरूनपाढेस्वातःतयारकरतो.

44. संखेवरील क्रिया अचूक जलद करतो. 

45. तोंडी उदा. गणण करून अचूक सोडवतो

46. भौमितिक आकृत्याची नावे अचूकपणे सांगतो. 

47. परिसरातील भौमितिक आकार सांगतो. 

48.मापनाची विविध परिमाणे व उपयोग सांगतो. 

49. संख्यांचा क्रम अचूकपणे ठरवतो.

50. गणिती शास्ञज्ञांची माहिती घेतो.

मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी 
विषय -  
  विज्ञान

१. विविध छोटेखानी प्रयोग स्वत: करून बघतो.

२.स्वतःला पडलेले प्रश्न विचारतो.

३. विज्ञानाचे चमत्कार याविषयी मदतही देतो.

४. अंधश्रध्दा दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्न शील असतो.

५. का घडले असेल यासारखे प्रश्न विचारतो.

6. विज्ञानातील गमती-जंमती सांगतो. 

7. विषया संदर्भाने विचारपूर्वक अचूक माहिती देतो.

8. . विविध वस्तूंचा वापर उपयोग स्पष्ट करतो. 

9. सहलीच्या ठिकाणी नकाशाचा वापर करतो.

10. सुचवलेली घटना अचूक व स्पष्ट शब्दात सांगतो.

1१.वैज्ञिनक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो.

1२.प्रत्येक गोष्टीकडे जिज्ञासु वृत्तीने बघतो.

1३.केव्हा काय करणे योग्य / अयोग्य सांगतो.

1४.परीसरात घटनांची तत्काळ नोंद घेतो.

1५.प्राणीमात्रा संबंधी योग्य प्रशन विचारतो.

1६.सर्व प्राणी मात्रांच्या प्राथमिक गरजा समजून घेतो.

1७. विज्ञान प्रदर्शनात भाग घेण्यासाठी साहित्यं तयार करतो.

1८. ज्ञानेन्रीय स्वच्छता गरज व महत्व जाणतो.

1९. आरोग्यदायी सवयींचे पालन करतो.

2०. कोणत्या सवयी योग्य / अयोग्य इतरांना पटवून देतो.

21. प्रयोग करताना केलेली कृती सांगतो. 

22. विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो. 

23. विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अचूक देतो.

24. प्रयोग साहित्य काळजीपूर्वक वापरतो.

25. प्रयोगाची रचना केलेली प्रमाणबद्ध आकृती काढतो.

26. वस्तूंची प्रतिकृती सुंदर सुबक बनवतो.

27. प्रयोगाअंती अनुभवासह आपले मत सांगतो.

28. विविध वैज्ञानिक संकल्पान समजून घेतो.

29. प्रयोगाची केलेली कृती क्रमवार सांगतो.

30. सार्वजनिक ठिकाणांची काळजी घेतो. 

31. समतोल आहाराचे महत्व सांगतो

32. रोगाची माहिती घेतो व लक्षणे सांगतो

33. रोगावरील उपायाची माहिती करून घेतो

34. प्रदूषणाचे प्रकार सांगतो

35. प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सांगतो

36. प्रदूषण टाळण्याचे उपाय सांगतो

37. वृक्ष संवर्धंनासाठी कार्यशील राहतो

38. पाण्याचे महत्व जाणतो

39. पिके,हवामान,जमीन इ विषयी माहिती संकलित करतो

40. नैसर्गिक आपत्तीची माहिती करून घेतो

41. वैज्ञानिक दृष्टीकोन जोपासतो

42. पाणी संवर्धंनासाठी  उपाय समजून घेतो

43. अंधश्रद्धा व गैरसमजुतीबाबत जनजागृती करतो

44. विज्ञानातील गंमतीजमती सांगतो

45. टाकाऊ पासून टिकाऊ वस्तु तयार करतो

मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी 
विषय -  
  सामाजिक शास्ञे

१. ऐतिहासिक स्थळांची काळजी घेत नाही.

2. प्रयोगाची कृती सफाईदारपणे करत नाही. 

3. पुरातन वस्तूची काळजी घेत नाही.

4. सहशालेय उपक्रमात सहभागी होत नाही.

5. पौराणिक नाटयीकारणात सहभागी होत नाही.

6. इतिहास कसा तयार होते सांगता येत नाही.

7. प्राथमिक गरजा व संवर्धन या बाबत बोलत नाही.

8. इतिहासाची साधने सांगता येत नाहीत.

9. प्राचीन काळा विषयी सांगत नाही.

10. इतिहासाची कालगणना सांगता येत नाही.

11. बदलत जाणारे काळाच्या प्रवाहास जाणत नाही.

12. घटनेमागील योग्य करणे शोधून सांगत नाही.

13. सुचवलेली घटना जशीच्या तशी सांगत नाही.

14. घटनेमागील स्वतःचा अनुभव सांगत नाही. 

15. सुचवलेला भाग नकाशात रंगुवून दाखवत नाही. 

16. पुरातन वस्तूकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन चांगला नाही.

17. प्रश्नांची स्पष्ट व योग्य स्वरुपात उत्तरे देत नाही. 

18. नागरिक म्हणून स्वतःची जबाबदारी ओळखत नाही.

19. पृथ्वी विषयी माहिती सांगत नाही. 

20. देशाविषयी नाटयीकरणात प्रेम व्यक्त करत नाही.

21. ऐतिहासिक स्थळांची काळजी घेतो.

22. प्रयोगाची कृती सफाईदारपणे करतो. 

23. पुरातन वस्तूची काळजी घेतो.

24. सहशालेय उपक्रमात आवडीने सहभागी घेतो.

25. पौराणिक नाटयीकारणात सहभागी होते.

26. इतिहास कसा तयार होते सांगतो.

27. प्राथमिक गरजा व संवर्धन या बाबत बोलतो.

28. इतिहासाची साधने सांगतो. नकाशात सुचवलेले ठिकाण शोधतो. 

29. प्राचीन काळा विषयी सांगतो. अन्नाचे महत्व ओळखतो. 

30. इतिहासाची कालगणना सांगतो.

31. वैज्ञानिक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो

32. ऐतिहासिक स्थळाची माहिती सांगतो

33. संविधान व प्रतिज्ञा म्हणतो

34. समाजसुधारकाची माहिती सांगतो

35. संविधानाचे महत्व सांगतो

36. प्रादेशिक लोकजीवनाची माहिती घेतो

37. नकाशे काढतो व भरतो

38. नकाशा वाचन करतो

39. नकाशातील स्थाने व ठिकाणे दर्शवितो

40. नैसर्गिक आपत्तीची माहिती घेतो

41. पृथ्वी गोलाचा अभ्यास करतो

42. लोकसंख्येचे दुष्परिणाम सांगतो

43. लोकसंख्या जनजागृती करतो

44. क्षेत्रभेटीत सहभागी होतो.

45. सहलीतील निरीक्षणाची नोंद करतो

46. वृक्षारोपण व संवर्धन करतो

47. राष्ट्रीय संपत्तीची जोपासना करतो

48. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करतो

49. पर्यावरण संवर्धंनासाठी क्रियाशील भाग घेतो

50. पर्यावरण दुष्परिणामाची कारणे समजून घेतो

मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी 
विषय -  
  कला

1. विविध स्पर्धातसहभागीहोतो. 

2. वर्ग सजावटीसाठी सतत प्रयत्नशीलअसतो.

3. नृत्याची विशेष आवड आहे.

4. सुंदर नृत्य करतो. चित्रकलेचीआवडआहे ,

5. आकर्षक चित्रे काढतो.

6. हस्ताक्षर सुंदर ठळक काढतो.

7. कवितांना स्वतःच्या चाली लावून म्हणतो.

8. माती काम मन लाऊन आकर्षक करतो.

9. मातीपासून सुबक खेळणी तयार करतो.

10.नाटकाची पुस्तके आवडीने वाचतो.

11. स्वतःच्या कल्पने ने चित्र काढतो .  

12. गीताचे साभिनय कृतियुक्त सादरीकरण करतो. 

13 सावंदाचे सादरीकरण उत्तम रित्या करतो.

14. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन उत्तम करतो.

15. राष्टीय कार्यक्रमात सहभागी होते.

16. वैयक्तिक गीत गायन उत्तम करतो.

17. गीत गायन स्पर्धेत सहभागी होतो.

18. सामुहिक गीत गायनात सहभागी होतो.

19. नाट्यीकरणात सहभागी होतो. 

20. मूक अभिनय सादर करतो.

21. आवडीच्या वस्तूवर सुंदर नक्षीकाम करतो.

22. पाहिलेल्या घटनांचे हुबेहूब वर्णन करतो.  

23. समूहगीत गायनात सहभागी होतो. 

24. स्वतःच्या आवडीच्या वस्तूचे सुबक रेखांकन करतो.

25. आत्मविश्वासानेभाषणामध्ये सहभागी होते.

26. आत्मविश्वासाने नाटकामध्ये सहभागी होते.  

27. आत्मविश्वासाने नाटकामध्ये सहभागी होते. 

28. कलेचे विविध प्रकार समजून घेतो.

29. मनातील भावव कल्पना चित्राद्वारे रेखाटतो.

30. चित्रात रंग भरताना रंगसंगती ओळखतो.

31. चित्राच्या प्रदर्शनात सहभाग घेतो.

32. कलात्मक दृष्टीकोन ठवतो.

33. विविध कलाप्रकारातील कौशल्य प्राप्त करतो.

34. कलेविषयी मनापासून प्रेम बाळगतो.

35. मातीपासून विविध आकार बनवतो.

36. कला शिक्षणाचे महत्व समजून घेतो.

37. विविध स्पर्धातसहभागीहोतो. 

38. वर्ग सजावटीसाठी सतत प्रयत्नशीलअसतो.

39. नृत्याची विशेष आवड आहे.

40. सुंदर नृत्य करतो. चित्रकलेची आवड आहे.

41. चित्राचे विविध प्रकार ओळखतो. 

42. सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी होतो.

43. कार्यक्रमात वैयक्तिकनृत्य सादर करतो.

44. कार्यक्रमात सामूहिक रीत्या नृत्य सादर करतो.

45. चित्रात सुंदर आकर्षक रंग भरतो. .

46. गीते तालासुरात व्यवस्थित सादर करतो. 

47. निरनिराळ्या स्वरालंकाराची माहिती घेतो.

48. संगीताबदद्ल अभिरुची बाळगतो.

49. चित्रकलेत रुची घेतो, आवडीने चित्र काढतो.

50. विविध नृत्य प्रकारची माहिती सांगतो.


मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी 
विषय -  
  कार्यानुभव 

1. कागदाच्या विविध वस्तू बनवतो.  

2. कागदी मुखवटे सुंदर बनवतो.

3. कागदापासून सुंदर पताका बनवतो.

4. कागदी फुले हुबेहूब बनवतो. 

5. कागदी भाऊली सुंदर बनवतो.

6. कागदापासून विविध प्रकारच्या टोप्या बनवतो.

7. दैनंदिन जीवनातील प्राथमिक गरजा सांगतो.

8. मानवाच्या मुलभूत गरजा माहिती सांगतो.

9. विविध उपक्रमात आवडीने सहभागी होते.

10. पाण्याचे महत्व जाणतो.

11. पाण्याच्या वापरा संबधी इतरांना सांगतो. 

12. वर्ग सुशोभनासाठी मदत करतो.

13.मातकाम व कागदकामाची आवड आहे. 

14. विविध वस्तू पासून वालपीस बनवतो.

15. प्रत्येक कृती स्वतःहून करण्याची आवड आहे.

16. वर्गमित्राला वाढदिवसाचे भेटकार्ड देतो.

17. टाकाऊतून उपयोगी वस्तू तयार करतो.

18. सामाजिक उपक्रमात आवडीने भाग घेतो.

19. परिसर स्वच्छतेची गरज व महत्व पटवून देतो.

20.अन्न घटकाची मुद्देसूद माहिती देतो.

21. वस्त्र घटकाची मुद्देसूद माहिती देतो. 

22. निवारा घटकाची मुद्देसूद माहिती देतो. 

23. पाण्याच्या स्त्रोताची निगा माहिती सांगतो.

24. गीत / कविता अगदी तालासुरात म्हणतो.

25. कापडावर नक्षीकाम सुंदर करतो.

26. कापडापासून सुंदर रुमाल बनवतो.

27. प्लास्टिक कागदापासून विविध फुले बनवतो.

28. साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो. 

29. कार्यशाळेत सहभाग नोंदवतो.

30. कार्यशाळेत इतरांना मदत करतो.

मूल्यमापन वर्णनात्मक - नोंदी 
विषय -  
  शारीरिक शिक्षण

1. आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो. 

2. मनोरंजक खेळात सहभागी होतो.

3. शारीरिक श्रम आनंदाने करतो.

4. मैदान स्वच्छ राखण्यास मदत करतो.

5. जय पराजय आनंदाने स्विकारतो.

6. कोणत्याही खेळात स्वतःहून भाग घेतो.

7. खेळाच्या विविध स्पर्धेत सहभागी होतो.

8. वैयक्तिक खेळाच्या स्पर्धेत सहभागी होतो.

9. सामुहिक खेळाच्या स्पर्धेत सहभागी होतो.

10. स्वच्छतेचे महत्व जाणतो. नेहमी स्वच्छ राहतो. 

11. परिसर स्वच्छ ठेवण्यास तत्परता दाखवतो. 

12. खेळामध्ये खिलाडूवृत्ती दाखवतो. 

13. खेळाची विविध कौशल्य आत्मसात करतो.

14. मैदानावरील विविध कामे आवडीने करतो.

15. इतरांना घेऊन मैदानाची आखणी करतो. 

16. पंचाच्या निर्णयाचे आदर करतो. 

17. खेळात राष्ट्रभक्ती मूल्याची जोपासना करतो.

18. शालेय , खेळाच्या शिस्तीचे पालन करतो. 

19. विविध खेळाची माहिती करून घेतो.

20.आंतरराष्ट्रीय खेळाची माहिती करून घेतो.

21.विविध योगासने कुशलतेने करतो.

22. विविध योगासनाची माहिती घेतो. 

23. योगासनाचे प्रकार मन लावून करतो.

24. योगासनाचे प्रकार करून दाखवतो.

25. योगासानाविषयी माहिती सांगतो.

26. स्पर्धेत आपल्या गटाचे नेतुत्व करतो.

27. स्पर्धेत चुरशीने खेळतो.

28. खिलाडू वृत्तीने प्रत्येक खेळ चुरशीने खेळतो.

29. प्राणायाम नियमितपणे करतो.

30. सूर्यनमस्कार नियमितपणे करतो.

नोंदी नमुना इथे उपलब्द करून दिला आहे.

दैनंदिन निरीक्षण नोंदी - सर्व विषय

मराठी भाषा वर्णनात्मक नोंदी
1आपले विचार ,अनुभव ,भावना स्पष्ट शब्दात व्यक्त करतो
2ऐकलेल्या मजकुरातील आशय स्वत:च्या शब्दात सांगतो
3बोलताना शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करतो
4कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो
5प्रभावीपणे प्रकटवाचन करतो
6मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो
7आत्मविश्वासपूर्वक बोलतो
8दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो
9लक्षपूर्वक , एकाग्रतेने व समजपुर्वक मुकवाचन करतो
10योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो
11विविध विषयावरील चर्चेत भाग घेतो
12स्वत:हून प्रश्न विचारतो
13कविता तालासुरात साभिनय म्हणतो
14नाट्यभिनय प्रसंगानुरूप व व्यक्तिनुरूप करतो
15नाट्यातील संवाद साभिनय व व्यक्तिनुरूप करतो
16दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो
17विविध बोलीभाषेतील नवीन शब्द समजून घेतो
18बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो
19व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो
20भाषण, संभाषण ,संवाद ,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो
21बोधकथा, वर्तमानपत्रे , मासिके इ वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो
22ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो
23मजकूर वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तरे देतो
24निंबध लेखनात आपल्या भाषेत विचार मांडतो
25शब्द , वाक्यप्रचार म्हणी , बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापर करतो
26अवांतर वाचन करतो
27गोष्टी,कविता ,लेख वर्णन इ स्वरूपाने लेखन करतो
28मुद्देसूद लेखन करतो
29शुद्धलेखन अचूक करतो
30अचूक अनुलेखन करतो
31स्वाध्याय अचूक सोडवितो
32स्वयंअध्ययन करतो
33अडचणी समस्या शिक्षकाकडे मांडतो
34संग्रहवृत्ती जोपासतो
35नियम, सुचना ,शिस्त यांचे पालन करतो
36भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो
37लेखनाचे नियम पाळतो
38लेखनात विरामचिन्हाचा योग्य वापर करतो
39वाक्यप्रचार व म्हणीचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो
40दिलेल्या वेळेत प्रकटवाचन , मुकवाचन करतो
41पाठातील शंका विचारतो
42हस्ताक्षर सुंदर व वळणदार आहे
43गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर करतो
44वाचनाची आवड आहे
45कविता चालीमध्ये म्हणतो
46अवांतर वाचन ,पाठांतर करतो
47सुविचाराचा संग्रह करतो
48प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो
49दिलेल्या विषयावर निबंध लिहितो
50बोधकथा सांगतो
51वाक्यप्रचार व म्हणीचा व्यवहारात उपयोग करतो 
इंग्रजी विषय वर्णनात्मक नोंदी
1Solves the Activity by confience 
2Copies the Letters and words correctly
3Reads aloud from textbook 
4Writes correctly on one line 
5Listens with concentration 
6Reads the poem in rhythm
7Reads and act accordingly 
8Reads the part in dialougs by understanding 
9Writes the answer of questions 
10Takes part in language game 
11Reads silently by understanding 
12Recites with enjoyment poems and songs 
13Gives responses in various contexts
14identifies commonly used words 
15Rearranges the story events 
16Enjoys the rhythm and understand 
17Takes the dictation of familiar words 
18Reads english daily newspaper 
हिंदी विषय वर्णनात्मक नोंदी
1सामान्य सूचनाओ को समझता है
2स्पष्ट तथा उचित उच्चारण करता है
3वर्णोका योग्य उच्चारण करता है
4चिंत्रो को देखकर शब्द कहता है
5रुचि एवं आनंदपूर्वक कविता सुनता है
6सुनी हुई बाते समझ लेता है और दोहरता है
7स्वर तथा व्यंजन के उच्चारण ध्यानपूर्वक करता है
8पाठयांश का आशय समझता है
9गीत और कविताए कंठस्थ करता है
10मातृभाषा और हिंदी के ध्वनीयों का भेद समझता है 
11अपने विचार हिंदी मे व्यक्त करता है
12मित्रो के साथ हिंदी मे वार्तालाप करता है
13हिंदी शब्द तथा वाक्यो का मातृभाषा में अनुवाद करता है
14मुकवाचन चढाव -उतार और समझतापूर्वक करता है
15पाठयांश को समझतापूर्वक पढता है
16मौनवाचन समझतापूर्वक करता है
17हिंदी कार्यात्मक व्याकरण को समझपूर्वक जान लेता है
18लेखन में व्याकरण को समझपूर्वक जान लेता है
19नाटयीकरण , वार्तालाप में भाग लेता है
20पाठ्येत्तर पुस्तक एवं लिखित सामग्री पढता है
21समाचारपत्र दररोज पढता है
22सुसष्ट और शुद्ध लेखन करता है
23दिए गए विषयपर स्वयंप्रेरणासे लेखन करता है
24परिचित विषयपर निबंध लेखन करता है
25दैनंदिन जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग करता है
26हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप मे देखता है
27हिंदी भाषा के प्रति रुचि रखता है
28हिंदी में कहानी सुनाता है
29अध्यापको के साथ हिंदी मे बातचीत करता है 
30शुद्धलेखन समझतापूर्वक करता है
गणित विषय वर्णनात्मक नोंदी
1संख्या वाचन करतो
2लहान मोठ्या संख्या ओळखतो
3संख्याचा क्रम ओळखतो
4संख्या चढत्या उतरत्या क्रमाने लिहितो
5बेरीज , वजाबाकी ,गुणकार , भागाकार क्रिया समजून घेतो
6पाढे पाठांतर करतो
7गुणाकाराने पाढे तयार करतो
8संख्या अक्षरी लिहितो
9अक्षरी संख्या अंकात मांडतो
10संख्याचे प्रकार सांगतो व वाचन करतो
11संख्यावरील मूलभूत क्रिया बरोबर करतो
12तोंडी उदाहरणाचे अचूक उत्तर देतो
13संख्यारेषेवरील अंकाची किंमत सांगतो
14विविध भौमितिक संबोध समजून घेतो
15विविध भौमितिक रचना प्रमाणबद्ध काढतो
16 भौमितिक आकृत्याचे गुणधर्म सांगतो
17गणितीय चिन्हे ओळखतो
18चिन्हाचा उदाहरणात योग्य वापर करून उदाहरण सोडवितो
19गणितातील सूत्रे समजून घेतो
20सूत्रात किंमती  भरून उदाहरण सोडवितो
21 भौमितिक आकृत्याची परिमिती काढतो
22 भौमितिक आकृत्याचे क्षेत्रफळ अचूक काढतो
23विविध परिमाणे समजून घेतो
24परिमाणाचे उदाहरण सोडविताना योग्य परिमाणात रूपांतर करतो
25विविध राशिची एकके सांगतो
26विविध आकाराचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगतो
27उदाहरणे गतीने सोडवितो
28सांख्यकीय माहितीचे अर्थविवेचन करतो
29आलेखाचे वाचन करतो
30आलेखावरील माहिती समजून घेऊन अचूक उत्तरे देतो
31दिलेल्या माहितीवरून आलेख काढतो
32विविध संज्ञाचे अर्थ व माहिती अचूक सांगतो
33संख्यातील  अंकाची स्थानिक किमत अचूक सांगतो
34संख्या विस्तारीत रूपात लिहितो
35समीकरणावर आधारीत सोपी शाब्दिक उदाहरणे सोडवितो
36अक्षरी उदाहरणे समजून घेऊन समीकरण मांडतो
37क्रमबद्ध मांडणी करून उदाहरण सोडवितो
38थोर गणिततज्ञाविषयी माहिती मिळवितो
39उदाहरण सोडविण्यासाठी विविध क्लृप्त्याचा वापर करतो
40दैनंदिन जीवनात व व्यवहारात गणिताचा वापर करतो
41गणितीय कोडी सोडवितो
42सारणी व तक्ता तयार करतो 
विज्ञान विषय वर्णनात्मक नोंदी
1विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे महत्व जाणतो
2विज्ञानाचा आपणास होणारा फायदा सांगतो
3आधुनिक शोधाची माहिती घेतो
4आधुनिक तंत्रज्ञान व उपकरणे यांचे फायदे स्पष्ट करतो
5वनस्पती ,प्राणी व मानव यांचे परस्परावलंबन सांगतो
6विविध पदार्थाचे गुणधर्म सांगतो
7वैज्ञानिक राशीची एकके सांगतो
8विविध प्रकारच्या बलाची माहिती सांगतो
9चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ ओळखतो
10धातू व अधातू सांगतो
11नैसर्गिक घटनामधील कार्यकारणभाव लक्षात घेतो
12भौतिक राशीचा दैनंदिन जीवनात वापर करतो
13मानवी जीवनात विज्ञानाची भूमिका स्पष्ट करतो
14जैविक - अजैविक घटकाचे वर्गीकरण करतो
15सजीव व निर्जीव वर्गीकरण करतो
16मिश्रणातील पदार्थ वेगळे करण्याचे प्रयोग करतो
17प्रथमोपचाराची माहिती सांगतो
18परिसरात घडणार्‍या घटनांची माहिती घेतो
19अवकाशीय घटना समजून घेतो
20वैज्ञानिक शोध व तंत्रज्ञानामुळे झालेली प्रगती सांगतो
21वैज्ञानिक सोप्या प्रतिकृती तयार करतो
22प्रयोगाच्या साहित्याची मांडणी करतो
23प्रयोगाचे साहित्य काळजीपूर्वक हाताळतो
24प्रयोगाची अचूक आकृत्या काढतो
25धोकादायक वस्तु हाताळताना विशेष कळाजी घेतो
26पदार्थ्याच्या संज्ञा सांगतो
27बदलाचे प्रकार सांगतो
28बदलाचे वेगवेगळ्या प्रकारात वर्गीकरण करतो
29पारीभाषिक शब्दाचे अर्थ समजून घेतो
30नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे महत्त्व सांगतो
31समतोल आहाराचे महत्व सांगतो
32रोगाची माहिती घेतो व लक्षणे सांगतो
33रोगावरील उपायाची माहिती करून घेतो
34प्रदूषणाचे प्रकार सांगतो
35प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सांगतो
36प्रदूषण टाळण्याचे उपाय सांगतो
37वृक्ष संवर्धंनासाठी कार्यशील राहतो
38पाण्याचे महत्व जाणतो
39पिके,हवामान,जमीन इ विषयी माहिती संकलित करतो
40नैसर्गिक आपत्तीची माहिती करून घेतो
41वैज्ञानिक दृष्टीकोन जोपासतो
42पाणी संवर्धंनासाठी  उपाय समजून घेतो
43अंधश्रद्धा व गैरसमजुतीबाबत जनजागृती करतो
44विज्ञानातील गंमतीजमती सांगतो
45टाकाऊ पासून टिकाऊ वस्तु तयार करतो
46वैज्ञानिक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो 
परीसर अभ्यास वर्णनात्मक नोंदी
1विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे महत्व जाणतो
2विज्ञानाचा आपणास होणारा फायदा सांगतो
3आधुनिक शोधाची माहिती घेतो
4आधुनिक तंत्रज्ञान व उपकरणे यांचे फायदे स्पष्ट करतो
5वनस्पती ,प्राणी व मानव यांचे परस्परावलंबन सांगतो
6विविध पदार्थाचे गुणधर्म सांगतो
7वैज्ञानिक राशीची एकके सांगतो
8विविध प्रकारच्या बलाची माहिती सांगतो
9चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ ओळखतो
10धातू व अधातू सांगतो
11नैसर्गिक घटनामधील कार्यकारणभाव लक्षात घेतो
12भौतिक राशीचा दैनंदिन जीवनात वापर करतो
13मानवी जीवनात विज्ञानाची भूमिका स्पष्ट करतो
14जैविक - अजैविक घटकाचे वर्गीकरण करतो
15सजीव व निर्जीव वर्गीकरण करतो
16मिश्रणातील पदार्थ वेगळे करण्याचे प्रयोग करतो
17प्रथमोपचाराची माहिती सांगतो
18परिसरात घडणार्‍या घटनांची माहिती घेतो
19अवकाशीय घटना समजून घेतो
20वैज्ञानिक शोध व तंत्रज्ञानामुळे झालेली प्रगती सांगतो
21वैज्ञानिक सोप्या प्रतिकृती तयार करतो
22प्रयोगाच्या साहित्याची मांडणी करतो
23प्रयोगाचे साहित्य काळजीपूर्वक हाताळतो
24प्रयोगाची अचूक आकृत्या काढतो
25धोकादायक वस्तु हाताळताना विशेष कळाजी घेतो
26पदार्थ्याच्या संज्ञा सांगतो
27बदलाचे प्रकार सांगतो
28बदलाचे वेगवेगळ्या प्रकारात वर्गीकरण करतो
29पारीभाषिक शब्दाचे अर्थ समजून घेतो
30नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे महत्त्व सांगतो
31समतोल आहाराचे महत्व सांगतो
32रोगाची माहिती घेतो व लक्षणे सांगतो
33रोगावरील उपायाची माहिती करून घेतो
34प्रदूषणाचे प्रकार सांगतो
35प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सांगतो
36प्रदूषण टाळण्याचे उपाय सांगतो
37वृक्ष संवर्धंनासाठी कार्यशील राहतो
38पाण्याचे महत्व जाणतो
39पिके,हवामान,जमीन इ विषयी माहिती संकलित करतो
40नैसर्गिक आपत्तीची माहिती करून घेतो
41वैज्ञानिक दृष्टीकोन जोपासतो
42पाणी संवर्धंनासाठी  उपाय समजून घेतो
43अंधश्रद्धा व गैरसमजुतीबाबत जनजागृती करतो
44विज्ञानातील गंमतीजमती सांगतो
45टाकाऊ पासून टिकाऊ वस्तु तयार करतो
46वैज्ञानिक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो
47ऐतिहासिक स्थळाची माहिती सांगतो
48संविधान व प्रतिज्ञा म्हणतो
49समाजसुधारकाची माहिती सांगतो
50संविधानाचे महत्व सांगतो
51थोर नेत्याची माहिती सांगतो
52ऐतिहासिक घटनांची इसवी सन सांगतो
53नागरिकाचे मूलभूत अधिकार सांगतो
54प्रादेशिक लोकजीवनाची माहिती घेतो
55नकाशे काढतो व भरतो
56नकाशा वाचन करतो
57नकाशातील स्थाने व ठिकाणे दर्शवितो
58नैसर्गिक आपत्तीची माहिती घेतो
59पृथ्वी गोलाचा अभ्यास करतो
60लोकसंख्येचे दुष्परिणाम सांगतो
61लोकसंख्या जनजागृती करतो
62क्षेत्रभेटीत सहभागी होतो
63सहलीतील निरीक्षणाची नोंद करतो
64वृक्षारोपण व संवर्धन करतो
65राष्ट्रीय संपत्तीची जोपासना करतो
66नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करतो
67पर्यावरण संवर्धंनासाठी क्रियाशील भाग घेतो
68पर्यावरण दुष्परिणामाची कारणे समजून घेतो
69ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थळाची माहिती घेतो
इतिहास विषय वर्णनात्मक नोंदी
1ऐतिहासिक स्थळाची माहिती सांगतो
2सुचवलेल्या घटना अचूक आणि स्‍पष्‍ट शब्‍दात सांगतो
3घटना अगदी जशीच्या तशी सांगतो
4प्रशन लक्ष देऊन ऐकतो व उत्तरे देतो
5भौगोलिक परीस्थिती लोकजीवन ह्यावर माहिती देतो
6विविध  भौगोलिक जीवनाची माहिती देतो
7सहलीच्या नियोजनासाठी नकाशाचा वापर करतो
8नकाशावरून दिशा व ठिकाण् सांगतो
9नकाशा कुतूहलाने बघतो आणण गावाांची नावे साांगतो
10स्‍वाध्‍यायाची  परीणामकारक उत्‍तरे  देतो
11जुना काळ व चालू काळ ह्याबाबत स्पष्टीकरण देतो
12ऐतिहासिेक वस्‍तूंचा संग्रह करतो
13प्राचीन मानवी जीवन आणि व्यवहाराबाबत माहिती देतो
14प्राचीन काळातील घडलेल्या घटना जाणतो
15संविधान व प्रतिज्ञा म्हणतो
16समाजसुधारकाची माहिती सांगतो
17संविधानाचे महत्व सांगतो
18थोर नेत्याची माहिती सांगतो
19ऐतिहासिक घटनांची इसवी सन सांगतो
20नागरिकाचे मूलभूत अधिकार सांगतो 
भूगोल विषय वर्णनात्मक नोंदी
1प्रादेशिक लोकजीवनाची माहिती घेतो
2नकाशे काढतो व भरतो
3नकाशा वाचन करतो
4नकाशातील स्थाने व ठिकाणे दर्शवितो
5नैसर्गिक आपत्तीची माहिती घेतो
6पृथ्वी गोलाचा अभ्यास करतो
7लोकसंख्येचे दुष्परिणाम सांगतो
8लोकसंख्या जनजागृती करतो
9क्षेत्रभेटीत सहभागी होतो
10सहलीतील निरीक्षणाची नोंद करतो
11वृक्षारोपण व संवर्धन करतो
12राष्ट्रीय संपत्तीची जोपासना करतो
13नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करतो
14पर्यावरण संवर्धंनासाठी क्रियाशील भाग घेतो
15पर्यावरण दुष्परिणामाची कारणे समजून घेतो
16ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थळाची माहिती घेतो 
कला विषय वर्णनात्मक नोंदी
1कलेचे विविध प्रकार समजून घेतो
2मनातील भाव व कल्पना चित्रात रेखाटतो 
3चित्रात रंग भरताना रंगसंगती राखतो
4चित्रे सुंदर काढतो
5प्रमाणबद्ध रेखाटन करतो
6मुक्तहस्त कलाकृतीची रचना करतो
7रंगाच्या छटातील फरक ओळखतो
8चित्राच्या प्रदर्शनात सहभाग घेतो
9चित्राच्या स्पर्धेत सहभाग घेतो
10कलात्मक दृष्टीकोन ठेवतो
11विविध कलाप्रकारातील कौशल्य प्राप्त करतो
12कलेविषयी मनापासून प्रेम बाळगतो
13वर्ग सजावट करतो
14मातीपासून विविध आकार बनवितो
कार्यानुभव विषय वर्णनात्मक नोंदी
1कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेतो
2कृती,उपक्रम आवडीने करतो
3उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करतो
4तयार केलेल्या वस्तूचे प्रदर्शन मांडतो
5परिसर स्वच्छ ठेवतो
6नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करतो
7कृती करताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करतो
8आधुनिक साधनाचा वापर करतो
9व्यावसायिक कौशल्ये प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो
10चर्चेत सहभागी होतो
11समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधतो
12विविध मुल्याची जोपासना करतो
13साहित्य,साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो
14शिक्षकाचे सहकार्य घेतो
15आत्मविश्वासाने कृती करतो
16समजशील वर्तन करतो
17ज्ञानाचा उपयोग उपजीवेकेसाठी करतो
18समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठी झटतो
19दिलेले प्रात्यक्षिक पूर्ण करतो
20प्रकल्प स्वत:च्या सहभागातून पूर्ण करतो
21प्रकल्पाचे सादरीकरण चांगले करतो 
आरोग्य व शारीरिक शिक्षण विषय वर्णनात्मक नोंदी 
1खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो
2आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम करतो
3तालबद्ध  हालचाली करतो
4गटाचे नेतृत्व करतो
5खेळ व शारीरिक हालचालीतून आनंद मिळवतो
6गटातील सहकर्‍यांना मार्गदर्शन करतो
7इतराशी खिलाडू वृत्तीने वागतो
8विविध खेळात व स्पर्धेत भाग घेतो
9खेळाची विविध कौशल्ये आत्मसात करतो
10मैदानावरील विविध कामे आवडीने करतो
11क्रिडागंणाचे मोजमापे लक्षात घेऊन मैदानाची आखणी करतो
12आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो
13मनोरंजक खेळात सहभागी होतो
14शारीरिक श्रम आनंदाने करतो
15मैदानाची स्वच्छता करतो
16जय पराजय आनंदाने स्वीकारतो
17पंचाच्या निर्णयाचे आदर करतो
18खेळातून राष्ट्रभक्ती मुल्याची जोपासना करतो
19श्रेष्ठ खेळाडूची माहिती करून घेतो
20शिस्तीचे पालन करतो
21विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाची माहिती करून घेतो
22विविध योगासने व कवायत प्रकाराची माहिती घेतो
23विविध योगासने व कवायत प्रकार सादर करतो
24कलेविषयी रुचि ठेवतो
25दैनंदिन शालेय खेळात भाग घेतो
26आरोग्यासाठी व्यायामाचे महत्व सांगतो
इतर नोंदी
विशेष प्रगती वर्णनात्मक नोंदी
1शालेय शिस्त आत्मसात करतो
2दररोज शाळेत उपस्थित राहतो
3वेळेवर अभ्यास पूर्ण करतो
4गृहपाठ वेळेत पूर्ण करतो
5स्वाध्यायपुस्तिका स्वत: पूर्ण करतो
6वाचन स्पष्ट व शुद्ध करतो
7कविता पाठांतर करतो, सुरात गातो
8इंग्रजी शब्दाचा उच्चार शुद्ध करतो
9ऐतिहासिक माहिती मिळवतो
10चित्रकलेत विशेष प्रगती
11दैनंदीन व्यवहारात ज्ञानाचा उपयोग करतो
12गणितातील क्रिया अचूक करतो
13शिक्षकाविषयी आदर बाळगतो
14शालेय उपक्रमात सहभाग घेतो
15सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभाग घेतो
16प्रयोगाचे निरीक्षण लक्षपूर्वक करते
17खेळ उत्तम प्रकारे खेळते
18विविध खेळ प्रकारात भाग घेतो
19समानार्थी शब्दांचा संग्रह करतो
20दिलेले काम वेळेवर पूर्ण करतो
21प्रयोगाची मांडणी अचूक करतो
22चित्रे छान काढतो व रंगवतो
23उपक्रमामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेते
24प्रयोगवहीत आकृत्या छान काढते
25दिलेला अभ्यास वेळेत पूर्ण करते
26स्वाध्याय स्वत: समजून सोडवितो
27शाळेत नियमित उपस्थित राहतो 
28वाचन स्पष्ट उच्चारात करतो
29शब्दांचे वाचन स्पष्ट करतो
30संभाषणात हिंदी भाषेचा वापर करतो
31 कोणत्याही खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो
32वाचन स्पष्ट व अचूक करतो
33चित्राचे निरीक्षण करतो व वर्णन सांगतो
34नियमित शुद्धलेखन करते
35शालेय उपक्रमात सहभाग घेते
36स्वाध्याय वेळेवर पूर्ण करते
37कार्यानुभवातील वस्तू बनवितो
38तोंडी प्रश्नांची उत्तरे सांगते
39गणितातील उदाहरणे अचूक सोडविते
40प्रयोगाची मांडणी व्यवस्थित करतो
41सुविचार व बोधकथा संग्रह करतो
42हिंदीतून पत्र लिहितो
43परिपाठात सहभाग घेते
44इंग्रजी शब्दांचा उच्चार स्पष्ट करते
45क्रीडा स्पर्धेत सहभाग घेते
46मुहावर्‍याचा वाक्यात उपयोग करते
47प्रयोगाची कृती अचूक करते
48आकृत्या सुबक काढते
49वर्गाचे नेतृत्व चांगल्याप्रकारे करतो
50वर्तमान पत्राची कात्रणे संग्रहीत करते
51शाळा बाह्य परीक्षेत सहभाग
52सांस्कृतिक कार्यात सहभागी होते
53व्यवहार ज्ञान चांगले आहे
54अभ्यासात सातत्य आहे
55वर्गात क्रियाशील असते
56अभ्यासात नियमितता आहे
57वर्गात लक्ष देवून ऐकतो
58 प्रश्नांची उत्तरे विचारपूर्वक व अचूक  देतो
59गटकार्यात व परिपाठात उस्फूर्त सहभाग घेतो
60अभ्यासात सातत्य आहे
61अक्षर वळणदार काढण्याचा प्रयत्न करतो
62उपक्रम व स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो
63वर्गात नियमित हजर असतो 
64स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो
65खेळण्यात विशेष प्रगती
66Activity मध्ये सहभाग घेतो
67सर्व विषयाचा अभ्यास उत्तम
68विविध प्रकारची चित्रे काढते
69 इंग्रजी हिंदी वाचन सराव करावा
आवड छंद वर्णनात्मक नोंदी
1चित्रे काढतो
2गोष्ट सांगतो
3गाणी -कविता म्हणतो
4नृत्य,अभिनय ,नाटयीकरण करतो
5खेळात सहभागी होतो
6अवांतर वाचन करणे
7गणिती आकडेमोड करतो
8कार्यानुभवातील वस्तु बनवितो
9स्पर्धा परीक्षामध्ये सहभागी होतो
10कथा,कविता,संवाद लेखन करतो
11वाचन करणे
12लेखन करणे
13खेळणे
14पोहणे
15सायकल खेळणे
16चित्रे काढणे
17गीत गायन
18संग्रह करणे
19उपक्रम तयार करणे
20प्रतिकृती बनवणे
21प्रयोग करणे
22कार्यानुभवातील वस्तू तयार करणे
23खो खो खेळणे
24क्रिकेट खेळणे
25 संगणक हाताळणे
26गोष्टी ऐकणे
27गोष्टी वाचणे
28वाचन करणे
29रांगोळीकाढणे
30प्रवास करणे
31नक्षिकाम
32व्यायाम करणे
33संगणक
34नृत्य
35 संगीत ऐकणे
सुधारणा आवश्यक वर्णनात्मक नोंदी
1वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे
2अभ्यासात सातत्य असावे
3अवांतर वाचन करावे
4शब्दांचे पाठांतर करावे
5शब्दसंग्रह करावा
6बेरजेत हातच्याकडे लक्ष द्यावे
7नियमित शुद्धलेखन लिहावे
8गुणाकारात मांडणी योग्य करावी
9खेळात सहभागी व्हावे
10संवाद कौशल्य वाढवावे
11परिपाठात सहभाग घ्यावा
12विज्ञानाचे प्रयोग करून पहावे
13हिंदी भाषेचा उपयोग करावे
14शालेय उपक्रमात सहभाग घ्यावा
15गटचर्चेत सहभाग घ्यावा
16चित्रकलेचा छंद जोपासावा
17वर्तमानपत्राचे नियमित वाचन करावे
18संगणकाचा वापर करावा
19प्रयोगामध्ये कृतीशील सहभाग असावा
20गणित विषयाकडे लक्ष द्यावे
21गटकार्यात सहभाग वाढवावे
22गणितीक्रियाकडे लक्ष द्यावे
23हस्ताक्षरात सुधारणा करावी
24विज्ञान प्रयोगात सहभाग असावा
25इंग्रजी वाचन व लेखन सुधारावे
26इंग्रजी शब्दाचे पाठांतर करावे
27इंग्रजी शब्दांचे संग्रह व पाठांतर करावे
28इंग्रजी वाचन व लेखन सराव करावा
29शैक्षणिक चित्राचा संग्रह करावा
30शुद्धलेखनामध्ये प्रगती करावे
31शालेय परिपाठात सहभाग असावा
32उपक्रमामध्ये  सहभाग असावा
33लेखनातील चुका टाळाव्या
34नकाशा वाचनाचा सराव करावा
35 उदाहरणे सोडविण्याचा सराव करावा
36नियमित अभ्यासाची सवय लावावी
37नियमित उपस्थित राहावे
38जोडाक्षर वाचनाचा सराव करावा
39वाचन व लेखनात सुधारणा करावी
40अवांतर पुस्तकाचे वाचन करावे
41प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करावे
42अक्षर सुधारणे आवश्यक
43भाषा विषयात प्रगती करावी
44अक्षर वळणदार काढावे
45गणित सूत्राचे पाठांतर करावे
46स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करावे
47दैनंदीन उपस्थितीकडे लक्ष द्यावे
48गणिती क्रियाचा सराव करा
49संवाद कौशल्य आत्मसात करावे
50गणितातील मांडणी योग्य करावे
51शुद्धलेखनाकडे लक्ष द्यावे
52इंग्रजी शब्दसंग्रह वाढविणे
व्यक्तिमत्व गुणविशेष वर्णनात्मक नोंदी
1आपली मते मुद्देसुद,थोडक्यात मांडतो
2आपली मते ठामपणे मांडतो
3कोणतेही काम एकाग्रतेने करतो
4कोणतेही काम वेळेच्या वेळी पूर्ण करतो
5आत्मविश्वासाने काम करतो
6इतरापेक्षा वेगळ्या कल्पना/विचार करतो
7जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे पुढाकार घेऊन काम करतो
8वैयक्तिक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो
9शिक्षकाच्या आज्ञेचे पालन करतो
10स्वत:च्या आवडी - निवडी बाबत स्पष्टता आहे
11धाडसी वृत्ती दिसून येते
12स्वत:ची चूक मोकळेपणाने मान्य करतो
13गटात काम करताना सोबत्याची मते जाणून घेतो
14भेदभाव न करता सर्वामध्ये मिसळतो
15वर्ग, शाळा ,परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो
16मित्रांना गरजेनुरूप सहकार्य करतो
17मित्रांच्या सुखदु:खामध्ये सहभागी होतो
18शाळेच्या नियमाचे पालन करतो
19इतराशी नम्रपणे वागतो
20नवीन गोष्ट समजून घेण्याची जिज्ञासा दाखवतो
21नवनवीन गोष्टी शिकायला  आवडतात
22उपक्रमामध्ये कृतीशील सहभाग घेतो
23शाळेत येण्यात आनंद वाटतो
24गृहपाठ आवडीने करतो
25खूप प्रश्न विचारतो
26स्वत:चा अभ्यास स्वत: करतो
27शिक्षकाविषयी आदर बाळगतोहे देखील पहाwww.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

💢